شهد فرداد زرناب

  • کنسانتره
  • پوره
  • اسانس
  • پرک

بایگانی‌ها: نمونه کارها

پوره کنسانتره انبه
پوره انبه

پوره کدو حلوایی
پوره کدو

پوره زردآلو
پوره زردآلو

پوره موز
پوره موز

پوره هلو انجیری
پوره هلو زعفرانی

پوره هلو
پوره هلو

کنسانتره زغال اخته
کنسانتره زغال اخته

کنسانتره انار
کنسانتره انار

کنسانتره لیمو
کنسانتره لیمو